Sprawozdanie doroczne

Výroční zpráva ZŠ s pol. jaz. vyuč. a MŠ- Przedszkole Milíkov 2020-2021

1.Základní údaje o škole

Název školyZákladní škola s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Prz edszkole Milíkov

Sídlo školyMilíkov 104, 73981

Právní formapříspěvková organizace/školská právnická osoba

Charakteristika školy: malotřídní škola 1.stupně se sloučenými ročníky

IČO75026406

IZO102 068 577

RED IZO- identifikátor školy: 600 134 601

Vedení školy (ředitel): Mgr. Grzegorz Suszka

Kontakt (dálkový přístup): tel.: 555 444 120

E-mail: pspmilikov@seznam.cz

Internetové stránky: www. pspmilikov.cz

Zřizovatel: Obec Milíkov

Adresa zřizovatele: Milíkov 120, 73981

Kontakt: tel.: 555 444 131, e-mail: info@obecmilikov.cz

Školská rada:

Datum zřízení: 19.9.2013

Počet členů školské rady: 3

Kontakt: Beata Borská, 603715141

Součástí školy:

 kapacita
Mateřská škola25
Základní škola30
Školní družina15
Školní jídelna120
základní údaje o součástech školy
Součást školyPočet tříd/ odděleníPočet dětí/ žákůPočet dětí/žáků na tříduPočet žáků na pedagoga
Mateřská škola118189
1. stupeň ZŠ2201010
Školní družina1151515
Školní jídelna MŠx36xx
Školní jídelna ZŠx47xx
Komentář:

2. Přehled oborů základního vzdělávání

79-01-C/01 Základní škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -Wesoła Szkoła- vytvořený na základě RVP pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22

Schválený pedagogickou radou č.j.1/2007

Témata výuky prolínala: ekologii (třídění odpadu, eko akce), zdravý životní styl -sportovní letní i zimní akce, otužování-plavání, pitný režim, mimoškolní sportovní aktivity, estetickou a dramatickou výchovu (divadelní představení, pěvecké soutěže, dětská vystoupení, výtvarné soutěže a prezentace). Ve výuce je kladen důraz na anglický jazyk (od MŠ).

3. Personální zabezpečení

Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem15
Počet učitelů ZŠ5+2nábož.
Počet učitelek MŠ2
Počet vychovatelek družiny1
Počet správních zaměstnanců ZŠ2
Počet správních zaměstnanců ŠJ3

Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníciFunkceRoků ped.praxeStupeň vzděláníOdborná kvalifikace
1ředitel21MŠ a 1.st. ZŠ
2učitelka29MŠ a 1. st. ZŠ
3učitelka151. st. ZŠ
4učitelka401.a2.st ZŠ
5učitel21Hv
6učitelka MŠ39SpgŠ
7učitelka MŠ37SpgŠ
8katechetka Katol. náboženství
9katechetka Evangel. náboženství

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce

Odborná kvalifikace%Aprobovanost ve výuce%
Učitelé 1. stupně100%Učitelé 1. stupně100%
Učitelky MŠ100%Učitelky MŠ100%
Komentář:

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let35 – 45 let45 – 55 let

nad 55 let

do důch. veku

v důchod.

věku

Celkem
mužiženymužiženymužiženymužiženymužiženymužiženy
0022 1 2 126
Komentář

Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníciFunkceStupeň vzdělání
1samostatná odb. kuchařkaSOU
2kuchařkaSOU
3uklízečka pro ZŠ i MŠ
4ved. školní jídelny ZŠ
5účetní

4. Zápis k povinné školní docházce

počet prvních třídpočet dětí přijatých do prvních třídz toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)počet odkladů pro  školní rok 2020-2021 …
1- spojené třídy310
Komentář

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

TřídaPočet žákůProspěloProspělo s vyzn.NeprospěloŽáci s dostatečnouNehodnoceno
I.5 5   
II.8 8   
III.      
IV.4 4   
V.321   
Celkem19218   

Celkový přehled

 Počet žákůProspělo s vyznamenánímNeprospěloPočet žáků s dostatečnouNehodnoceno
1. stupeň2018   
2. stupeň     
Celkem2018   
Komentář :

Přehled o chování

1. stupeň

TřídaPočet žákůPochvaly TUPochvaly ŘŠNapomenutíDůtky TUDůtky ŘŠ
I.52    
II.83    
III.      
IV.40    
V.302   
Celkem2052   

Celkový přehled:

 Počet žákůPochvala TUPochvala ŘŠNTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň3. stupeň
1. stupeň2052     
Celkem2052     

Komentář: pochvaly za účast a umístění v pěveckých, kulturních a sportovních akcích

Počet pochval omezen z důvody pandemie koronaviru

Údaje o zameškaných hodinách

 oml. hodinyoml.hodin na žákaneoml. hodinyneoml. hodin na žáka
1. stupeň101150,600
Celkem101150,600

Komentář: Výrazný nárust absence je způsoben dlouhodobou nemocí žákyně 2 tř. a pandemií Covidu.

Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení :RočníkPočet žáků
Sluchové postižení  
Zrakové postižení  
S vadami řeči  
Tělesné postižení  
S kombinací postižení  
S vývojovými poruchami učení  
Komentář  

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola zpracovala Minimální preventivní program, který ukazuje zařazená témata do vyučovacích hodin, školní pravidla a řády jako nástroj prevence, řeší sociálně právní ochranu dětí, komunikaci školy a rodiny a spolupráci s rodiči. Zabývá se taky kyberšikanou.

V tomto školním roce jsme nezaznamenali žádný případ sociálně patologického jevu.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

Učitelé i ředitel se zúčastnili mnoha kurzů, seminářů, školení . Částečně v rámci Pedagogického centra v Českém Těšíně, částečně pořádaných jinými subjekty. Finance jsou čerpány z ONIV-DVPP nebo z provozních záloh školy.

Údaje jsou za školní rok 2020/2021 –plán DVPP uveden v příloze č.1

Výčet školení pořádaných        CP:  0      Jiná školení a kurzy: 4

Výrazné omezení akreditovaných školení (většina on-line seminářů bez akreditace)

B.Borska

4/2021-Manipulace a dezinformace

A.Jachnicka-dlouhodobá nemoc

G.Suszka

1/2021-Rozhovor s problémovým rodičem

2/2021-Moderní dějiny-moderní nápady do výuky dějěpisu

4/2021-setkání ředitelů, výměna zkušeností a nápadů v ZŠ

K.Sikora-dlouhodobá nemoc

A.Cieślar

8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
Spolupráce školy a dalších subjektůS PZKO, s OÚ, s DDM Bystřice, DDM Jablunkov, okolními školami
Významné akce školy 
Akce k prevenci sociálně patologických jevůbesedy
Akce k environmentální výchově

Den země, segregace odpadu,

Edukační stezka-Les, BESIP,

Święto pieczonego ziemniaka, latawce-wiatr, zbiór kasztanów i żołędzi

 

Účast žáků školy v soutěžích, exkurzích, besídkách, příležitostných programech apod.

ÚČAST NA KULTURNÍCH A JINÝCH AKCÍCH V ROCE 2019/2020 OMEZENA Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIRU.

Święto pieczonego ziemniaka- wrzesień/październik

 • Puszczanie latawca- październik
 • Kurs pływania
 • Teatr Jednego Aktora-Grzegorz Stanisławiak (PL)
 • Biesiada Literacka-Teatr Czeski Cieszyn
 • Święto Poezji
 • Wystawa Polskiej Książki
 • Wystawa Prac Ręcznych-prace naszych dzieci
 • Dzień Zaduszny-odwiedziny cmentarza
 • Jasełka
 • Świąteczna Wystawa Charytatywna
 • Mikołaj
 • Wigilijka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Zjazd Gwiaździsty
 • Kulig-Wisła
 • Bal
 • Balik Maskowy
 • Kurs Narciarski Malina Ski-Bukowiec
 • Festiwal Piosenki Dziecięcej-Cz.Cieszyn
 • Walne zebranie PZKOCentrum,PZKO Piła -program dzieci szkolnych
 • Topienie Marzanny
 • Bystrzycki Dzwoneczek-konkurs śpiewaczy
 • Szukanie skarbu- Wielkanoc
 • Mała Syrenka-przedstawienie Bukowiec
 • Kaleidoskop- Sielicki (PL)
 • Wycieczka Szkolna
 • Dzień Matki i Ojca
 • Przedstawienie – gmina, Klub Kobiet i emeryci
 • Koncert Wychowawczy
 • Igrzyska Lekkoatletyczne Trzyniec
 • Dzień Strażaka
 • Noc w szkole
 • Dzień sportowy- bieg patrolowy
 • Festyn Szkolny
 • Wycieczka Rowerowa
 • Pasowanie pierwszoklasisty
 • Konkursy recytatorskie (Jabłonków, Gnojnik)
 • Konkursy śpiewacze-(Zpěváček, Zvonek,Poupátko, Przegląd Piosenki Dziecięcej…)
 • Konkursy plastyczne-(Cieszyn,Trzyniec,Bystrzyca,Jabłonków)
 • Bajka-wyjazd na kukiełki do teatru (Cz.Cieszyn)
 • Spotkanie autorskie
 •  

Účast žáků ve sportovních soutěžích

Název soutěže

Počet žákůUmístění

Zjazd Gwiaździsty

Odwołane- korona 
Beskydská lyžeOdwołane- korona 
Igrzyska lekkoatletyczneOdwołane- korona 
   

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jiné kontroly

Poslední ispekce ČŠI– 18-19. březen 2015. – předmětem inspekce bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v ZŠ a MŠ dle vzdělávacích programů (§174 odst.2 písm.b zákona č.561/2004 Sb.), soulad vzdělávacího programu ZŠ a MŠ s právními předpisy a RVP, dále pak vedení dokumentace (ŠVP, školní řády,BOZP,ekonomika-účetnictví) a plnění povinnosti ředitele školy.-nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona.

Poslední -Kontrola Krajské hygienické stanice ze dne 30.9.2019.(Protokol pod č.j. KHSMS 51958/2019/FM/HDM-bez zjištěných nedostatků

-PMŠ- bez zjištěných nedostatků

-ŠJ-kontrola dokladů,hygienických postupů a povinnosti dle zákona č.258/2000Sb,852/2004 Sb

-žádné nedostatky nebyly zjištěny

Kontrola Okresní správa sociál. zabezp.-provedena dne 21.5.2018-nebyly zjištěny nedostatky

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a vnitřního kontrolního systému (Audit)

9.-11.6.2021 – bez zjištěných nedostatků

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 jsou uvedeny v příloze č.2

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok

a) příjmy

1. celkové příjmy,

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců,

3. příjmy z doplňkové činnosti,

4. ostatní příjmy;

b) výdaje

1. investiční výdaje celkem,

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho

– náklady na platy pracovníků školy,

– ostatní osobní náklady,

– zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

– výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,

– stipendia,

– ostatní provozní náklady

11. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Datum podáníObsah stížnostiStěžovatelStížnost vyřídil
—–—–—–—–

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Datum podáníObsah stížnostiStěžovatelStížnost vyřídil
—–—–—–—–

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích

 
Datum podáníObsah stížnostiStěžovatelStížnost vyřídil
—–—–—–—–
Komentář ředitele školy:
V tomto roce jsme přijali a vyřídili: 0 stížností.

§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

§ 14 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

12. Projekty a programy

 • Charitativní sbírka fondu Sidius
 • Ovoce do škol
 • Mléko do škol
 • OPVVV III-Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a pl.j.v. a MŠ-Przedszkole Milíkov
 • MAS/MAP II

Přílohy:

Příloha č.1- Plán DVPP na rok 2020/2021

Příloha č.2- Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020

V Milíkově dne 21.10.2021