Sprawozdanie doroczne

Výroční zpráva ZŠ s pol. jaz. vyuč. a MŠ- Przedszkole Milíkov 2021-2022

 1.     Základní údaje o škole

 

Název školy: Základní škola s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov

Sídlo školy: Milíkov 104, 73981

Právní forma: příspěvková organizace/školská právnická osoba

Charakteristika školy: malotřídní škola 1.stupně se sloučenými ročníky

IČO: 75026406

IZO: 102 068 577

RED IZO- identifikátor školy: 600 134 601

Vedení školy (ředitel): Mgr. Grzegorz Suszka

Kontakt (dálkový přístup): tel.: 555 444 120

                                             e-mail: pspmilikov@seznam.cz

                                             internetové stránky: www. pspmilikov.cz        

zřizovatel: Obec Milíkov

            adresa zřizovatele: Milíkov 120, 73981

            kontakt: tel.: 555 444 131, e-mail: info@obecmilikov.cz

školská rada:

datum zřízení: 19.9.2013

počet členů školské rady: 3

Kontakt: Beata Borská, 603715141

Součástí školy:

kapacita

Mateřská škola

25

Základní škola

30

Školní družina

15

Školní jídelna

120

základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

1

18

18

9

1. stupeň ZŠ

2

20

10

10

Školní družina

1

15

15

15

Školní jídelna MŠ

x

35

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

50

x

x

Komentář:

2.     Přehled oborů základního vzdělávání

 

79-01-C/01 Základní škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -Wesoła Szkoła- vytvořený na základě RVP pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22

Schválený pedagogickou radou č.j.1/2007

Témata výuky prolínala: ekologii (třídění odpadu, eko akce), zdravý životní styl -sportovní letní i zimní akce, otužování-plavání, pitný režim, mimoškolní sportovní aktivity, estetickou a dramatickou výchovu (divadelní představení, pěvecké soutěže, dětská vystoupení, výtvarné soutěže a prezentace). Ve výuce je kladen důraz na anglický jazyk (od MŠ).

3.     Personální zabezpečení

 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

14

Počet učitelů ZŠ

4+2nábož.

Počet učitelek MŠ

2

Počet vychovatelek družiny

1

Počet správních zaměstnanců ZŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

3

 Údaje o pedagogických pracovnících

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Odborná kvalifikace

1

ředitel

22

MŠ a 1.st. ZŠ

2

učitelka

16

1. st. ZŠ

3

učitelka

         8

MŠ a 1.st. ZŠ

4

učitelka

41

1.a2.st ZŠ

5

učitel

22

Hv

6

učitelka MŠ

9

MŠ a 1.st. ZŠ

7

učitelka MŠ

30

MŠ a 1.st. ZŠ

8

Vychovatelka ŠD

4

9

katechetka

Katol. náboženství

10

katechetka

Evangel. náboženství

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100%

Učitelé 1. stupně

100%

Učitelky MŠ

100%

Učitelky MŠ

100%

Komentář:

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. veku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

0

0

2

2

3

0

2

0

1

2

8

Komentář

 

Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Stupeň vzdělání

1

samostatná odb. kuchařka

SOU

2

kuchařka

SOU

3

uklízečka pro ZŠ i MŠ

4

ved. školní jídelny ZŠ

5

účetní

 

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2021-2022 …

1- spojené třídy

2

2

1

Komentář

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.

3

 

3

     

II.

5

 

5

     

III.

8

1

7

     

IV.

0

 

0

     

V.

4

 

4

     

Celkem

20

1

19

     

Celkový přehled

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

20

19

     

2. stupeň

         

Celkem

20

19

     

Komentář :

Přehled o chování

1. stupeň     

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

I.

3

5

0

     

II.

5

12

0

     

III.

8

24

0

     

IV.

0

0

0

     

V.

4

6

1

     

Celkem

20

47

1

     

Celkový přehled:

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

20

47

1

         

Celkem

20

47

1

         

Komentář: pochvaly za účast a umístění v pěveckých, kulturních a sportovních akcích

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

 oml. hodiny

 oml.hodin na žáka

neoml. hodiny

 neoml. hodin na žáka

1. stupeň

2386

119,3

0

0

Celkem

2386

119,3

0

0

Komentář: Výrazný nárust absence je způsoben pandemií Covidu a dlouhodobými nemocemi některých žáků.

Údaje o integrovaných žácích:

 

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

   

Zrakové postižení

   

S vadami řeči

   

Tělesné postižení

   

S kombinací postižení

   

S vývojovými poruchami učení

Komentář

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

Škola zpracovala Minimální preventivní program, který ukazuje zařazená témata do vyučovacích hodin, školní pravidla a řády jako nástroj prevence, řeší sociálně právní ochranu dětí, komunikaci školy a rodiny a spolupráci s rodiči. Zabývá se taky kyberšikanou.

V tomto školním roce jsme nezaznamenali žádný případ sociálně patologického jevu.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

Učitelé i ředitel se zúčastnili mnoha kurzů, seminářů, školení . Částečně v rámci Pedagogického centra v Českém Těšíně, částečně pořádaných jinými subjekty. Finance jsou čerpány z ONIV-DVPP nebo z provozních záloh školy.

 

Údaje jsou za školní rok 2021/2022 –plán DVPP uveden v příloze č.1

 

Výčet školení pořádaných        CP:  2      Jiná školení a kurzy: 7

Výrazné omezení akreditovaných školení (většina on-line seminářů bez akreditace)

B.Borska

10/2021-Poruszamy wyobraźnię: Wędrówki po obrazach i kolorach

Daria Hóta

10/2021-Poruszamy wyobraźnię: Wędrówki po obrazach i kolorach

A.Stonawska

1/2022-Diagnostika v MŠ

3/2022-Formativní hodnocení

A.Jachnicka

G.Suszka

10/2021-Myślenie krytyczne-CP

11/2021-Skuteczna komunikacja

2/2022- ICT (web)-CP

3/2022-Lepší zítřky MAP II

3/2022-metodické setkání (MÚ Jablunkov)

8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

 

Spolupráce školy a dalších subjektů

S PZKO, s OÚ, s DDM Bystřice, DDM Jablunkov, okolními školami

Významné akce školy

 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

besedy

Akce k environmentální výchově

Den země, segregace odpadu,

Edukační stezka-Les, BESIP,

Święto pieczonego ziemniaka, latawce-wiatr, zbiór kasztanów i żołędzi

 

 Účast žáků školy v soutěžích, exkurzích, besídkách, příležitostných programech apod.

ÚČAST NA KULTURNÍCH A JINÝCH AKCÍCH V ROCE 2021/2022 –některé akce  omezeny Coronavirem.

 

·         Święto pieczonego ziemniaka- wrzesień/październik

·         Puszczanie latawca- październik

·         Kurs pływania 

·         Biesiada Literacka-Teatr Czeski Cieszyn

·         Święto Poezji

·         Wystawa Polskiej Książki

·         Wystawa Prac Ręcznych-prace naszych dzieci

·         Dzień Zaduszny-odwiedziny cmentarza

·         Jasełka

·         Świąteczna Wystawa Charytatywna

·         Mikołaj

·         Wigilijka

·         Dzień Babci i Dziadka

·         Zjazd Gwiaździsty

·         Kulig-Wisła

·         Bal

·         Balik Maskowy

·         Kurs Narciarski Malina Ski-Bukowiec

·         Festiwal Piosenki Dziecięcej-Cz.Cieszyn

·         Walne zebranie PZKOCentrum,PZKO Piła -program dzieci szkolnych

·         Topienie Marzanny

·         Bystrzycki Dzwoneczek-konkurs śpiewaczy

·         Szukanie skarbu- Wielkanoc

·         Wycieczka Szkolna

·         Dzień Matki i Ojca

·         Przedstawienie – gmina, Klub Kobiet i emeryci

·         Koncert Wychowawczy

·         Igrzyska Lekkoatletyczne Trzyniec

·         Dzień Strażaka

·         Noc w szkole

·         Dzień sportowy- bieg patrolowy

·         Festyn Szkolny

·         Wycieczka Rowerowa

·         Pasowanie pierwszoklasisty

·         Konkursy recytatorskie

·         Konkursy śpiewacze-(Zpěváček, Zvonek,Poupátko, Przegląd Piosenki Dziecięcej…)

·         Konkursy plastyczne-(Cieszyn,Trzyniec,Bystrzyca,Jabłonków)

·         Bajka-wyjazd na kukiełki do teatru (Cz.Cieszyn)

·         Spotkanie autorskie

·          

Účast žáků ve sportovních soutěžích

Název soutěže

Počet žáků

Umístění

Zjazd Gwiaździsty

3

 6 místo, 9m, 11m

Beskydská lyže

2

1 místo

Igrzyska lekkoatletyczne

7

2m, 5m

     

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jiné kontroly

 

Poslední ispekce ČŠI– 18-19. březen 2015. – předmětem inspekce bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v ZŠ a MŠ dle vzdělávacích programů (§174 odst.2 písm.b zákona č.561/2004 Sb.), soulad vzdělávacího programu ZŠ a MŠ s právními předpisy a RVP, dále pak vedení dokumentace (ŠVP, školní řády,BOZP,ekonomika-účetnictví) a plnění povinnosti ředitele školy.-nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona.

Poslední -Kontrola Krajské hygienické stanice ze dne 30.9.2019.(Protokol pod č.j. KHSMS 51958/2019/FM/HDM-bez zjištěných nedostatků

-PMŠ- bez zjištěných nedostatků

-ŠJ-kontrola dokladů,hygienických postupů a povinnosti dle zákona č.258/2000Sb,852/2004 Sb

žádné nedostatky nebyly zjištěny

 

 

Kontrola Okresní správa sociál. zabezp.-provedena dne 21.5.2018-nebyly zjištěny nedostatky

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a vnitřního kontrolního systému (Audit)

9.-11.6.2021 – bez zjištěných nedostatků

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 jsou uvedeny v příloze č.2

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok

a) příjmy

1. celkové příjmy,

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců,

3. příjmy z doplňkové činnosti,

4. ostatní příjmy;

b) výdaje

1. investiční výdaje celkem,

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho

– náklady na platy pracovníků školy,

– ostatní osobní náklady,

– zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

– výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,

– stipendia,

– ostatní provozní náklady

11. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

 

 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

—–

—–

—–

—–

 

 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

—–

—–

—–

—–

 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

—–

—–

—–

—–

Komentář ředitele školy:

V tomto roce jsme přijali a vyřídili: 0 stížností.

 

§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

§ 14 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

12. Projekty a programy

 

·         Charitativní sbírka fondu Sidius

·         Ovoce do škol

·         Mléko do škol

·         OPVVV III-Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a pl.j.v. a MŠ-Przedszkole Milíkov  

·         MAS/MAP II

·         Plán národní obnovy-Doučování

 

Přílohy:

Příloha č.1- Plán DVPP na rok 2021/2022

Příloha č.2- Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021

V Milíkově dne 19.10.2022