Regulamin przedszkola

Škola: ZŠ s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov,přísp.org.
Regulamin przedszkola
Č.j.: 28/2013Účinnost od: 2.9.2013

Obsah:

I.

Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole
3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí
4. Povinnosti zákonných zástupců

II.

Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v mateřské škole a pravidla vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování
6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání
7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích
8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích
9. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu
10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole
11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

III.

Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání
13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte
14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

IV.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

16. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole
17. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

V.

Organizace školního stravování

18. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování
19. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávaní
20. Způsob odhlašování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování
21. Kategorie stravování

VI.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelsví nebo násilí

22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání
23. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi
24. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

VII.

Zacházení s majetkem mateřské školy

25. Chování při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání
26. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

VIII.

Závěrečná ustanovení

27. Účinnost a platnost školního řádu
28. Změny a dodatky školního řádu
29. Seznámení zákonných zástupců se školním řádem