Polska Szkoła Podstawowa w Milikowie

Nr do stołówki:

555 444 121

e-mail:  milikovjidelna@seznam.cz

-obiady prosimy odgłaszać do godziny 8.00.

-u kierowniczki kuchni możliwe jest podjąć miesięczny przegląd obecności i cen obiadów

kierowniczka kuchni: Anna Niesłanik

kucharki: Urszula Mazur, Kateřina Mazur

ŻYCZYMY SMACZNEGO!!!

Oznámení pro strávníky

 

 

Školní jídelna Milíkov stanovuje svým strávníkům ceny obědů od 1.9.2021

 

 

MŠ 3-6-             přesnídávka 11,-Kč

MŠ 3-6-                       oběd   21,-Kč

MŠ 3-6- odpolední svačinka   8,-Kč

celkem..................................40,-

 

MŠ 7-                přesnídávka 11,-Kč

MŠ 7-                            oběd 22,-Kč

MŠ 7-      odpolední svačinka 8,-Kč

celkem..................................41,-

 

 

 

ZŠ 1. – 4 . třída ( děti do 10 let ) 28,- Kč

ZŠ 11 - letí 30,- Kč

 

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazovaní na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, tj. do 31.8. 2022.

 

Ve stravování je započítaný pitný režim.

 

 

Zaměstnanci 40,- Kč

 

Cizí strávníci 65,- Kč

 

 

V Milíkově dne 1. září 2021


Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1)    Obiloviny obsahující lepek-nejedná se o celialii, výrobky z nich

2)    Korýši a výrobky z nich-patří mezi potraviny ohrožující život

3)    Vejce a výrobky z nich-patří mezi potraviny ohrožující život

4)    Ryby a výrobky z nich

5)    Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich-patří mezi potraviny ohrožující život

6)    Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7)    Mléko a výrobky z něj-patří mezi potraviny ohrožující život

8)    Skořápkové plody a výrobky z nich-jedná se všechny druhy ořechů

9)    Celer a výrobky z něj

10)  Hořčice a výrobky z ní

11)  Sezamová semena  (sezam) a výrobky z nich

12)  Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13)  Vlčí bob ( LUPINA) a výrobky z něj

14)  Měkkýši a výrobky z nich

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY č.j.:24/2014

 1. I. Údaje o zařízení

Školské zařízení: Školní jídelna Milíkov
Adresa: Milíkov 104, 73981
Vedoucí školní jídelny: Anna Niesłanik
Telefon: 555 444 121
E-mail: milikovjidelna@seznam.cz

Internetové stránky: www.pspmilikov.cz
Kuchařky: Urszula Mazur, Kateřina Mazurová
Kapacita školní jídelny: 52 míst
IZO zařízení: 103020411
Zřizovatel: Obec Milíkov

 1. II. Základní údaje

Vnitřní řád školní jídelny byl zpracován v souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Řídí se Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a Vyhláškou č.84/2005 Sb. o závodním stravování ve znění pozdějších předpisů. Dalšími podklady jsou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.852/2004 o hygieně potravin, Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č.602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

III. Provoz školní jídelny

1.Pravidla chování, pokyny

Školní jídelna poskytuje stravování dětem, žákům za předpokladu, že jsou splněna pravidla vnitřního řádu školní jídelny a strávníci dbají pokynů zaměstnanců kuchyně a dohledu v jídelně.

 • Žáci přicházejí do jídelny ukázněně a v doprovodu učitele/ky.
 • Učitelka, školnice nebo vedoucí  ŠJ nalévá dětem polévku.
 • Pro hlavní jídlo si žáci chodí sami k výdejnímu okénku.
 • Použité nádobí a příbor odkládají  na vyhrazené místo.
 • Přílohy (kompoty, saláty) si žáci odeberou z chladícího boxu sami.
 • Dohled ve školní jídelně je zajišťován učiteli školy a MŠ, školnicí. Dohlížející vykonává pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 • Strávníci dbají všech pravidel správného stolování a společenského chování. Udržují v jídelně čistotu, při odebírání stravy a při stolování. V případě, že některý žák opakovaně poruší kázeň v jídelně, může být, po předchozích upozorněních jeho zákonného zástupce, vyloučen na určitou dobu ze stravování. O vyloučení rozhoduje vedoucí ŠJ.
 • Žákům je zakázáno vynášet z prostoru ŠJ jakékoli jídlo a nádobí, z výjimkou balených potravin a ovoce.
 • Úraz ohlásí dozor vedoucí školní jídelny, která poskytne první pomoc, provede zápis do knihy úrazů a nahlásí úraz řediteli/ce příslušné školy. V případě nepřítomnosti vedoucí ŠJ provede pokyny učitel/ka.

2. Pravidla pro stravování cizích strávníků (tj. zaměstnanců škol a školských zařízení a  dalších osob v rámci doplňkové činnosti):

 • cizí strávníci využívají ke konzumaci jídla vyhrazený prostor v jídelně;
 • nemusí stát v řadě na oběd, ale mohou využít možnosti okamžitého vyzvednutí oběda
  u výdejního okénka
 • výdej obědů do jídlonosičů je k vyzvednutí v době od 11.45 hod.
 • žádáme cizí strávníky a rodiče, aby v době vydávání obědů žáků nevstupovali do jídelny.
 • Žádáme cizí strávníky aby své jídlonosiče připravili do 11.00 (skříňky u vchodu do ŠJ), vyzvednout si je mohou od 11.45 tamtéž.
 1. IV. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)

1.     Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.

2.     Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí školní jídelny.

3.     Strávníci jsou povinni řídit se Vnitřním řádem školní jídelny.

4.     Vstup do školní jídelny strávníkům určuje tabulka výdeje svačin a obědů.

 1. V. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

Výdej svačin a obědů:

Přesnídávka MŠ

8.15 – 9.15

Odědy MŠ

11.20 – 12.20

Obědy ZŠ

11.40 – 13.05

Svačinka MŠ

13.30 – 14.00

 • Doba oběda u PZŠ a ZŠ, PMŠ a MŠ se řídí dle vydaného časového harmonogramu (na nástěnce ŠJ)
 • Svačinka se odebíra do MŠ
 • Podávané jídlo je určeno k přímé spotřebě!
 1. VI. Výše stravného

Výše stravného  určuje vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování na základě cen potravin:

MŠ    3-6 let

 

přesnídávka

11,- Kč

oběd

21,- Kč

Odpolední svačinka

8,- Kč

MŠ    7 let*

 

přesnídávka

11,- Kč

oběd

22,- Kč

Odpolední svačinka

8,- Kč

 

ZŠ   7-10 let

 

oběd

28,- Kč

ZŠ    11-14 let*

 

oběd

30,- Kč

*dítě dosáhne v daném školním roce (do 31.8.) věku 7 nebo 11 let (informace u vedoucí ŠJ)

 1. VII. Způsob a doba placení :

 • V hotovosti -kancelář vedoucí ŠJ ( Každý platící hotově dostane doklad o zaplacení). V jídelně budou vyvěšené termíny pro platby v hotovosti na následující měsíc, mimo této doby je možné hradit stravné v úředních hodinách vedoucí školní jídelny.
 • Stravné se platí do 15. dne daného měsíce.
 • Stravné za neodhlášené obědy se nevrací. (jídlo bude rozděleno jako přídavky pro děti)

VIII.      Stravování dětí a žáků v době nemoci

 • Nárok na zvýhodněnou cenu stravy (tj. pouze za cenu potravin) má strávník pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení. Oběd si může vyzvednout rodič do 12.00 hod v ŠJ.
 • Pokud zákonný zástupce žáka neodhlásí své dítě ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, je zákonný zástupce povinen zpětně uhradit veškeré náklady na přípravu stravy, tedy včetně osobních a věcných nákladů. (dle §122 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
 • Po nemoci se děti zpět přihlásí k odběru obědu.
 • Pokud nebude mít strávník zaplacený oběd nejpozději den před plánovaným odběrem       jídla, nebude mu oběd vydán.

IX .     Odhlašování obědů

 • Odhlášení oběda provede zákonný zástupce do 8.00 dne nepřítomnosti osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky na č. 555 444 121.

X.    Jídelní lístek

 • Aktuální jídelní lístek je vyvěšený u vstupu do školní jídelny, přímo v jídelně, na nástěnce MŠ.
 1. XI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

1.      Žáci se řídí vnitřním řádem školní jídelny, pokyny pedagogů, vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařky a školnice.  Pro maximální zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při stravování je po dobu výdeje jídel zajištěn v jídelně dohled. Případný úraz či nevolnost hlásí strávníci pedagogům nebo pracovnicím jídelny.

2.      Tašky a svršky si strávníci odkládají do vyhrazených prostor (třídy,šatny).

3.      Do prostoru školní jídelny není povolen přístup osobám, které se tam nestravují.

4.      Ve školní jídelně je zajišťován denně úklid před zahájením výdeje jídel. Mimořádný úklid během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje aj.) zajišťují pracovnice jídelny ve spolupráci s pedagogy a aktuálními účastníky.

 1. XII. Podmínky zacházení s majetkem školy, školského zařízení ze strany žáků

1.    Žáci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování ve školní jídelně a dodržovat podmínky šetrného    zacházení s majetkem školy.

2.    Zjištěné technické závady má strávník povinnost nahlásit vedoucí školní jídelny, nebo školnici.

Všichni strávníci i zákonní zástupci žáků mají možnost seznámit se s tímto řádem u vedoucí školní jídelny, na internetových stránkách školy www.pspmilikov.cz nebo přímo v jídelně školy.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014 a zuší řád ŠJ č.j.14/2012.

 

V Milíkově 3. 9. 2018