Polska Szkoła Podstawowa w Milikowie

Výroční zpráva ZŠ  s pol. jaz. vyuč. a MŠ- Przedszkole Milíkov 2019-2020

 

 1. 1. Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola s pol. jaz. vyuč. a MŠ-Przedszkole Milíkov

Sídlo školy: Milíkov 104, 73981

Právní forma: příspěvková organizace/školská právnická osoba

Charakteristika školy: malotřídní škola 1.stupně se sloučenými ročníky

IČO: 75026406

IZO: 102 068 577

RED IZO- identifikátor školy: 600 134 601

Vedení školy (ředitel): Mgr. Grzegorz Suszka

Kontakt (dálkový přístup): tel.: 555 444 120

e-mail: pspmilikov@seznam.cz

internetové stránky: www. pspmilikov.cz

 

zřizovatel: Obec Milíkov

adresa zřizovatele: Milíkov 120, 73981

kontakt: tel.: 555 444 131, e-mail: info@obecmilikov.cz

 

školská rada:

datum zřízení: 19.9.2013

počet členů školské rady: 3

Kontakt: Beata Borská, 603715141

 

Součástí školy:

 

kapacita

Mateřská škola

25

Základní škola

30

Školní družina

15

Školní jídelna

120

 

 

 

 

 

 

základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

1

20

20

10

1. stupeň ZŠ

2

19

9,5

9,5

Školní družina

1

15

15

15

Školní jídelna MŠ

x

36

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

47

x

x

Komentář:

 

 

 1. 2. Přehled oborů základního vzdělávání

79-01-C/01 Základní škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -Wesoła Szkoła- vytvořený na základě RVP pro základní vzdělávání, č.j. 31504/2004-22

Schválený pedagogickou radou č.j.1/2007

 

Témata výuky prolínala: ekologii (třídění odpadu, eko akce), zdravý životní styl -sportovní letní i zimní akce, otužování-plavání, pitný režim, mimoškolní sportovní aktivity, estetickou a dramatickou výchovu (divadelní představení, pěvecké soutěže, dětská vystoupení, výtvarné soutěže a prezentace). Ve výuce je kladen důraz na anglický jazyk (od MŠ).

 

 1. 3. Personální zabezpečení

 

Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

15

Počet učitelů ZŠ

5+2nábož.

Počet učitelek MŠ

2

Počet vychovatelek družiny

1

Počet správních zaměstnanců ZŠ

2

Počet správních zaměstnanců ŠJ

3

 

Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Roků ped.praxe

Stupeň vzdělání

Odborná kvalifikace

1

ředitel

20

MŠ a 1.st. ZŠ

2

učitelka

28

MŠ a 1. st. ZŠ

3

učitelka

14

1. st. ZŠ

4

učitelka

39

1.a2.st ZŠ

5

učitel

20

Hv

6

učitelka MŠ

38

SpgŠ

7

učitelka MŠ

36

SpgŠ

8

katechetka

 

Katol. náboženství

9

katechetka

 

Evangel. náboženství

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100%

Učitelé 1. stupně

100%

Učitelky MŠ

100%

Učitelky MŠ

100%

Komentář:

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důch. veku

v důchod.

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

0

2

2

 

1

 

2

 

1

2

6

Komentář

Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci

Funkce

Stupeň vzdělání

1

samostatná odb. kuchařka

SOU

2

kuchařka

SOU

3

uklízečka pro ZŠ i MŠ

4

ved. školní jídelny ZŠ

5

účetní

4. Zápis k povinné školní docházce

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 2019-2020 …

1- spojené třídy

6

0

1

Komentář

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o prospěchu

1. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo s vyzn.

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.

8

 

8

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

III.

4

 

4

 

 

 

IV.

3

2

1

 

 

 

V.

4

 

4

 

 

 

Celkem

19

2

17

 

 

 

 

Celkový přehled

 

 

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

Neprospělo

Počet žáků s dostatečnou

Nehodnoceno

1. stupeň

19

17

 

 

 

2. stupeň

 

 

 

 

 

Celkem

19

17

 

 

 

Komentář :

 

Přehled o chování

1. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

I.

8

9

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

 

III.

4

5

 

 

 

 

IV.

3

5

 

 

 

 

V.

4

14

2

 

 

 

Celkem

19

33

2

 

 

 

 

Celkový přehled:

 

 

Počet žáků

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

NTU

Důtka

TU

Důtka

ŘŠ

2. stupeň

3. stupeň

1. stupeň

19

33

2

 

 

 

 

 

Celkem

19

33

2

 

 

 

 

 

Komentář: pochvaly za účast a umístění v pěveckých, kulturních a sportovních akcích

Počet pochval omezen z důvody pandemie koronaviru

 

 

Údaje o zameškaných hodinách

 

 

oml. hodiny

oml.hodin na žáka

neoml. hodiny

neoml. hodin na žáka

1. stupeň

626

32,9

0

0

Celkem

626

32,9

0

0

 

Údaje o integrovaných žácích:

Druh postižení :

Ročník

Počet žáků

Sluchové postižení

 

 

Zrakové postižení

 

 

S vadami řeči

 

 

Tělesné postižení

 

 

S kombinací postižení

 

 

S vývojovými poruchami učení

 

 

Komentář

 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Škola zpracovala Minimální preventivní program, který ukazuje zařazená témata do vyučovacích hodin, školní pravidla a řády jako nástroj prevence, řeší sociálně právní ochranu dětí, komunikaci školy a rodiny a spolupráci s rodiči. Zabývá se taky kyberšikanou.

 

V tomto školním roce jsme nezaznamenali žádný případ sociálně patologického jevu.

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

Učitelé i ředitel se zúčastnili mnoha kurzů, seminářů, školení . Částečně v rámci Pedagogického centra v Českém Těšíně, částečně pořádaných jinými subjekty. Finance jsou čerpány z ONIV-DVPP nebo z provozních záloh školy.

Údaje jsou za školní rok 2019/2020 –plán DVPP uveden v příloze č.1

Výčet školení pořádaných        CP:  4      Jiná školení a kurzy: 11

 

B.Borska

10/2019-Emocionální a sociální rozvoj dítěte. –MAP II

 

A.Jachnicka

10/2019-Emocionální a sociální rozvoj dítěte. –MAP II

11/2019-Przystanek dwujęzyczności-Konsulat Ostrawa

12/2019-Jak pomóc dziecku w nauce –psycholog Š. Šahrová

 

G.Suszka

9/2019-Szkoła wobec wyzwań XXI wieku –CP/lektor PL

9/2019-Jak angażować uczniów w epoce cyfrowej- CP/lektor PL

9/2019- Efektywna komunikacja-CP

10/2019-Emocionální a sociální rozvoj dítěte. –MAP II

2/2020-Innowacje edukacyjne

3/2020-seminář-finance- Ostrava

 

K.Sikora

10/2019-Emocionální a sociální rozvoj dítěte. –MAP II

11/2019-Polytechnika-MAP II

1/2020-spotkanie metodyczne nauczycieli

 

A.Cieślar

11/2019-Przystanek dwujęzyczności-Konsulat Ostrawa

4/2020-Piosenki i zabawy sensoryczne-CP

 

 

8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Spolupráce školy a dalších subjektů

S PZKO, s OÚ, s DDM Bystřice, DDM Jablunkov, okolními školami

Významné akce školy

 

Akce k prevenci sociálně patologických jevů

besedy

Akce k environmentální výchově

Den země, segregace odpadu,

Edukační stezka-Les, BESIP,

Święto pieczonego ziemniaka, latawce-wiatr, zbiór kasztanów i żołędzi

 

 

Účast žáků školy v soutěžích, exkurzích, besídkách, příležitostných programech apod.

 

ÚČAST NA KULTURNÍCH A JINÝCH AKCÍCH V ROCE 2019/2020 OMEZENA Z DŮVODU PANDEMIE KORONAVIRU.

 

 • Święto pieczonego ziemniaka- wrzesień/październik
 • Puszczanie latawca- październik
 • Kurs pływania
 • Teatr Jednego Aktora-Grzegorz Stanisławiak (PL)
 • Biesiada Literacka-Teatr Czeski Cieszyn
 • Święto Poezji
 • Wystawa Polskiej Książki
 • Wystawa Prac Ręcznych-prace naszych dzieci
 • Dzień Zaduszny-odwiedziny cmentarza
 • Jasełka
 • Świąteczna Wystawa Charytatywna
 • Mikołaj
 • Wigilijka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Zjazd Gwiaździsty
 • Kulig-Wisła
 • Bal
 • Balik Maskowy
 • Kurs Narciarski Malina Ski-Bukowiec
 • Festiwal Piosenki Dziecięcej-Cz.Cieszyn
 • Walne zebranie PZKOCentrum,PZKO Piła -program dzieci szkolnych
 • Topienie Marzanny
 • Bystrzycki Dzwoneczek-konkurs śpiewaczy
 • Szukanie skarbu- Wielkanoc
 • Mała Syrenka-przedstawienie Bukowiec
 • Kaleidoskop- Sielicki (PL)
 • Wycieczka Szkolna
 • Dzień Matki i Ojca
 • Przedstawienie - gmina, Klub Kobiet i emeryci
 • Koncert Wychowawczy
 • Igrzyska Lekkoatletyczne Trzyniec
 • Dzień Strażaka
 • Noc w szkole
 • Dzień sportowy- bieg patrolowy
 • Festyn Szkolny
 • Wycieczka Rowerowa
 • Pasowanie pierwszoklasisty
 • Konkursy recytatorskie (Jabłonków, Gnojnik)
 • Konkursy śpiewacze-(Zpěváček, Zvonek,Poupátko, Przegląd Piosenki Dziecięcej…)
 • Konkursy plastyczne-(Cieszyn,Trzyniec,Bystrzyca,Jabłonków)
 • Bajka-wyjazd na kukiełki do teatru (Cz.Cieszyn)
 • Spotkanie autorskie

Účast žáků ve sportovních soutěžích

Název soutěže

Počet žáků

Umístění

Zjazd Gwiaździsty

Odwołane- korona

 

Beskydská lyže

Odwołane- korona

 

Igrzyska lekkoatletyczne

Odwołane- korona

 

 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jiné kontroly

Poslední ispekce ČŠI- 18-19. březen 2015. – předmětem inspekce bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v ZŠ a MŠ dle vzdělávacích programů (§174 odst.2 písm.b zákona č.561/2004 Sb.), soulad vzdělávacího programu ZŠ a MŠ s právními předpisy a RVP, dále pak vedení dokumentace (ŠVP, školní řády,BOZP,ekonomika-účetnictví) a plnění povinnosti ředitele školy.-nebylo zjištěno porušení výše uvedených ustanovení školského zákona.

 

Poslední -Kontrola Krajské hygienické stanice ze dne 25.5.2017.(Protokol pod č.j. KHSMS26649/2017/FM/HDM, KHSMS21424/2016/FM/HDM, KHSMS21425/2016/FM/HDM, KHSMS21423/2016/FM/HDM

-PZŠ-bez zjištěných nedostatků

-PMŠ- bez zjištěných nedostatků

-ŠJ-kontrola dokladů,hygienických postupů a povinnosti dle zákona č.258/2000Sb,852/2004 Sb

-žádné nedostatky nebyly zjištěny

Kontrola Okresní správa sociál. zabezp.-provedena dne 21.5.2018-nebyly zjištěny nedostatky

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky a vnitřního kontrolního systému (Audit)

5-8.11.2019 - bez zjištěných nedostatků

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 jsou uvedeny v příloze č.2

 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok

 

a) příjmy

1. celkové příjmy,

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců,

3. příjmy z doplňkové činnosti,

4. ostatní příjmy;

 

b) výdaje

1. investiční výdaje celkem,

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho

- náklady na platy pracovníků školy,

- ostatní osobní náklady,

- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,

- stipendia,

- ostatní provozní náklady

11. Vyřizování stížností, oznámení podnětů

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

-----

-----

-----

-----

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

-----

-----

-----

-----

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích

Datum podání

Obsah stížnosti

Stěžovatel

Stížnost vyřídil

-----

-----

-----

-----

 

 

Komentář ředitele školy:

V tomto roce jsme přijali a vyřídili: 0 stížností.

 

 

§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

§ 14 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

12. Projekty a programy

 • Charitativní sbírka fondu Sidius
 • Ovoce do škol
 • Mléko do škol
 • OPVVV-Veselá škola
 • MAS/MAP II